The Visionary The Visionary

Buy.ology Lecture 8/11/22

gentle monster store

״buy.ology״
נוירומרקטינג – הצצה למוח הצרכני

ההרצאה עוסקת במערכת היחסים בין צרכן למותג, ובוחנת כיצד המוח האנושי מעצב התנהגות צרכנית

וקבלת החלטות באופן מודע ובלתי מודע. נסקור מנקודת מבט עכשווית

ועתידית גורמים מפתיעים המשמשים מותגים ככלי לבניית מערכת יחסים איתנה בין צרכן למותג,

יצירת אמון והטמעת רעיונות ומוצרים חדשניים בשוק.

 8/11 zoom 8pm

tickets